VD Anders Karlsson kommenterar Idogens kvartalsrapport för Januari-Mars 2021

I en intervju med BioStock kommenterar VD Anders Karlsson Idogen AB:s kvartalsrapport för Januari till Mars 2021.

I intervjun berättar Anders Karlsson att bolaget förbereder sig för att inleda den första kliniska studien med IDO 8 innan årsslutet. Dessutom fortsätter utvecklingsarbetet i IDO T som syftar till att motverka organavstötning hos patienter som genomgår en njurtransplantation. 

Intervjun finns tillgänglig här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument