Valberedningens nominerar cellterapiexpert till Idogen ABs styrelse

REGULATORISK

Inför årsstämman den 12 maj 2020 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av Agneta Edberg, Leif Salford och Christina Herder samt nyval av Sharon Longhurst efter Karin Hoogendoorn som avböjt omval.  Agneta Edberg föreslås till omval som styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Hans-Olov Sjögren, Leif G. Salford och Staffan Bergqvist (representerar HCN group). Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att omval ska ske av Agneta Edberg, Leif G. Salford, Christina Herder samt nyval av Sharon Longhurst. Karin Hoogendoorn har avböjt omval då hon börjat en ny anställning som Head of Global pre-clinical services cell- and gene therapy products på Lonza.

Sharon Longhurst har 20 års erfarenhet av tillverkning och kvalitetskontroll av olika biologiska läkemedel som operativt ansvarig och som konsult. Sharon har bland annat arbetat 6 år som granskare på brittiska läkemedelsmyndigheten och även ansvarat för kvalitetsbedömningar av tillverkningsprocesserna (CMC) i EU-ansökningar för godkännande av cell-och genterapier (ATMP). Hon har därefter bland annat arbetat som konsult för framtagande av biologiska läkemedel och representerat Storbritannien som vice ordförande inom programmet ’EMA Gene Therapy Working Party’ för den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Sharon Longhurst har en bakgrund inom virologi och arbetar sedan fyra år som CMC ansvarig på Immunicum AB (publ).

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Agneta Edberg som styrelseordförande samt att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med 300 000 kr per år till styrelseordförande och med vardera 150 000 kr per år till övriga styrelseledamöter.

Information om personerna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (https://www.idogen.com). Foto på Sharon Longhurst finns också för nedladdning.

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 12 maj 2020 kl. 15.00 på Medicon Village i huvudbygganden Spark, konferensrum Collaboraction, Scheelevägen 2, Lund. Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras under vecka 15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument