Valberedning utsedd i Idogen AB (publ)

REGULATORISK

Vid Idogen AB:s (”Idogen”) årsstämma den 25 juni 2019 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 31 oktober 2019 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna. För ägare som inte önskar vara representerade i valberedningen har förfrågan gått vidare till nästkommande större ägare.  

Valberedningen, bestående av Leif G. Salford, Hans-Olov Sjögren och Staffan Berqvist (representerar HCN Group AB), har samlats. Hans-Olov Sjögren har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2020 har inletts.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:
a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Hans-Olov Sjögren med email hans_olov.sjogren@med.lu.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Bifogat dokument