TIDIGARELAGD Idogen AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

REGULATORISK

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2019)

  •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 854 (0) TSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -6 762 (-7 108) TSEK
  •  Periodens resultat uppgick till -6 653 (-6 841) TSEK
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –12 031 (4 794) TSEK
  •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.

  • I mars kommunicerade Idogen att man beslutat att senarelägga den planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. Bytet av marknadsplats beräknas ske under mitten av 2019.

  • Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listning på First North

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 1 april avslutades tiden för nyttjande av TO3 för teckning av aktier i Idogen AB. Totalt nyttjades  0 TO3 för teckning. Teckningskursen var 6 SEK/aktie vilket tydligt översteg börskursen som var        0,56 SEK/aktie.

  • NextCell Pharma har kontaktat Idogens styrelse för att diskutera ett samgående.


RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

(Belopp i TSEK om ej annat anges)  2019  2018  2018
3   mån  3 mån  12 mån
jan-mar  jan-mar  jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 854 0 3 766
Rörelsens kostnader -7 616 -7 108 -31 627
Rörelseresultat -6 762 – 7 108 -27 861
Periodens resultat efter finansnetto -6 653 -6 841 -27 634
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 778 472 21 843 166
Genomsnittligt antal optioner 8 555 883 17 111 766 11 790 710
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,14 -0,33 -1,27
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14 -0,33 -1,27
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 031 4 794 -10 394
NYCKELTAL
Rörelsekapital 35 499 25 400 42 306
Kassalikviditet, % 342 264 305
Soliditet, % 75 68 71
Resultat per aktie före utspädning -0,14 -0,33 -1,27
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 20 778 472 21 843 166


 
         
 

Bifogat dokument