Styrelsen och ledningen i Idogen AB utnyttjar samtliga sina teckningsrätter i TO 4 och förvärvar nya aktier

REGULATORISK

Idogens styrelse och ledning (CEO, CSO och CFO) som har teckningsoptioner (TO 4) kommer alla att lösa sina optioner (TO 4) fullt ut för att köpa nya aktier i bolaget.

Teckningsoptionen TO 4 är en del av den företrädesemission som bolaget genomförde under november 2020 och ger rätten att förvärva aktier i Idogen AB till 70% av det volymviktade priset under perioden 6 – 21 september 2021. Teckningspriset för en ny aktie är nu fastställt till 2,06 SEK per aktie.

Sista dag för handel med TO 4 är fredag 1 oktober och sista dag för teckning är enligt olika förvaltares tidsplaner, dock senast 5 oktober. Utfall kommer att meddelas i pressmeddelande 8 oktober. Planerat datum för omväxling till aktier är 20 oktober.

För mer information om TO 4, besök Idogens hemsida

Lund den 24 september 2021
Idogen AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2021 kl. 08:45 CEST.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter

Bifogat dokument