Sista dag för teckning den 12 juni 2017

Måndagen den 12 juni 2017 är sista dag för teckning av units i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med uniträtter är den 8 juni 2017. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller mäklare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

För varje aktie du ägde den 22 maj 2017 har du tilldelats en (1) uniträtt. Åtta uniträtter ger dig rätt att teckna en unit. En unit består av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. För varje unit du tecknar betalar du 42 kr, dvs 6 kr per aktie. Teckningsoptionerna erhålls utan extra kostnad. Teckning av units sker fram till och med den 12 juni 2017.

Så här tecknar du

Aktieägare vars innehav av aktier i Idogen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare tecknar och betalar i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat Fondkommission. Anmälningssedeln kan laddas ned från Idogens hemsida (www.idogen.com) samt från Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se).

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter. 

Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om tecknings- och garantiåtaganden finns tillgängligt i Bolagets prospekt. Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets (www.idogen.com), på AktieTorgets (www.aktietorget.se) och på Redeye AB:s respektive hemsidor (http://beta.redeye.se/transaction/idogen).

För ytterligare information om hur du tecknar dig, vänligen kontakta: 

Aqurat Fondkommission AB

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta: 

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com 

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar: