Regional satsning på centrum för cell- och genterapi

Tillsammans med Idogen AB (”Idogen”), Medicon Village, Xintela AB samt forskare från Lunds Universitet, inleder Region Skåne en satsning på ett nytt centrum för cell- och genterapi. Planering av centret på Medicon Village och rekrytering av projektledare har påbörjats och bekostas av Region Skåne.

Cell- och genterapi är ett framtidsområde som skapar nya behandlingsmetoder och nya medicinska terapier. Internationellt sker det betydande forsknings- och infrastruktursatsningar inom området för att möjliggöra tillgång till dessa nya behandlingsmetoder för patienter. Idogen arbetar med en unik form av cellterapi och utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär en ny behandlingsmetod mot autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och för patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Idogens behandling bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras för att specifikt motverka en skadlig immunreaktion.

På Medicon Village i Lund finns lokaler som tidigare använts av AstraZeneca för läkemedelstillverkning. Dessa är lämpliga för att utveckla cell- och genterapi. I grupperingen finns framstående akademisk och industriell kompetens inom cell- och genterapi; vid Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom cell- och genterapi och ett antal forskningsprojekt har tagit fram behandlingsformer som är redo att testas på patienter. Likaså finns stor industriell kompetens inom cellterapi inom företagen Idogen och Xintela AB som båda utvecklar framtida behandlingsformer inom cellterapi och närmar sig kliniska försök.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com