Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s (”Idogen”) listningsemission pågår fram till och med den 29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie
TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,18 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 29 september 2016 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 42.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 27 september 2016.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com