Påbörjar analyser efter den avslutade ”proof-of-concept”-studien i hemofilimodell

Idogen AB (”Idogen”) har avslutat den laborativa delen av ”proof-of-concept”-studien av bolagets cellterapi i djurmodell av hemofili A med human koagulationsfaktor VIII enligt plan.  Studien går nu in i analysfas och resultaten kommer som tidigare meddelats att presenteras före sommaren. Idogen fokuserar nu det vidare utvecklingsarbetet på humana celler. I dagsläget bedömer bolaget att utvecklingsmålen som är kommunicerade för 2016 kommer att bli försenade, vilket innebär att första kliniska studie planeras att starta 2018 istället för 2017.

Proof-of-concept”-studiens experimentella del är nu avslutad och vi påbörjar analys av resultaten. Vi kommer framöver att fokusera vårt utvecklingsarbete på humana celler och bedömer i dagsläget att vår första kliniska studie kommer att starta 2018”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Efter ”proof-of-concept”-studien – fokus på humana celler

Idogen inledde under hösten 2015 en ”proof-of-concept”-studie av bolagets cellterapi i en hemofilimodell. Modellen liknar hemofili A och bygger på immunisering mot human faktor VIII och efterföljande behandling med kroppsegna zebularin-behandlade dendritiska celler. Den experimentella delen av studien är avslutad enligt plan och studien går nu in i analysfas. Resultaten av studien är beräknade att kommuniceras före sommaren. Bolaget fokuserar nu de interna laborativa resurserna på utvecklingen av humana dendritiska celler. Det första utvecklingssteget – att etablera en metod för att skapa humana tolerogena dendritiska celler – har försenats, vilket får till följd att de därpå följande utvecklingsstegen – att producera celler och genomföra säkerhetsstudier – skjuts fram. Nuvarande bedömning är att Idogens första kliniska studie kommer att starta 2018.

Peter Ericsson lämnar CSO-post – kvarstår i vetenskapligt råd

I samband med att Idogens djurstudier nu är avslutade meddelar bolaget att Peter Ericsson, vars kärnkompetens är inom djurmodeller, lämnar sin roll som CSO den sista april 2016 för att återgå till sin akademiska forskning. Ericsson kommer att fortsätta sin forskning inom Idogens område samt publicera de resultat som framkommit i arbetet och kommer därför att behålla en viktig roll i Idogens vetenskapliga råd. Rekryteringsprocessen för en ny CSO har inletts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com