Vetenskapliga rådgivare

Rolf Ljung, MD, PhD

Rolf Ljung är senior professor i pediatrik vid Lunds universitet och tidigare överläkare i pediatrisk hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes universitetssjukhus. Hans forskning är inriktad på blödnings- och koagulationssjukdomar hos barn och särskilt genetiska och kliniska studier inom hemofili. Ett viktigt arbete har varit att kartlägga den genetiska variationen vid sjukdomen, bland annat för att kunna förutsäga risken att utveckla antikroppar mot behandling. Ljung är även vetenskaplig ordförande för ”European Paediatric Network for Haemophilia Management” (PedNet) och ”International Network on Pediatric Hemophilia” (INPH)

Michaela Sharpe, PhD

Michaela Sharpe är en ledande expert inom icke-klinisk säkerhetsbedömning av läkemedel för avancerad terapi (ATMP) och vacciner med över 18 års erfarenhet inom bioteknik och läkemedelssektorn. Hon har utformat skräddarsydda ickekliniska strategier för över 35 komplexa terapier för att underlätta utvecklingen till klinisk prövning; inklusive pluripotenta stamcellsterapier, somatiska cellterapier, immunterapier, genetiskt modifierade cellterapier, vävnadstekniska produkter och profylaktiska och terapeutiska vacciner. Dessutom har hon en djupgående förståelse för icke-kliniska säkerhetskrav för tillsynsmyndigheter (MHRA, EMA och FDA) för ATMP, vacciner och GLP-regler.

Jolanda De Vries, PhD

Jolanda de Vries är Professor på avdelningen för Tumörimmunologi på Nijmegen Center for Molecular Life Sciences. Hon var en av pionjärerna för att översätta dendritisk cellbiologi till potentiella kliniska tillämpningar. De första kliniska fas I / II-studierna där patienter vaccinerades med dendritsika celler (DC) laddade med tumörspecifika peptider initierades 1997. Hennes primära vetenskapliga intresse fortsätter i linje med DC-immunterapi och i synnerhet migrering och avbildning av DC. Exempel på detta är in-vivo-avbildning av ex-vivo-märkta celler med MRI (Nature Biotechnology 2005). Hon slutförde nyligen den första plasmacytoid DC-vaccinationsstudien.

Bo-Göran Ericzon, MD, PhD

Professor i Transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet, Stockholm och chef för Enheten för transplantationskirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och teknik (CLINTEC) vid Karolinska Institutet sedan 2000. Forsknings- kliniskt stipendium vid University of Pittsburgh, Pennsylvania, PA, USA. Doktorsexamen från Karolinska Institutet 1993. Professor Ericzons främsta forskningsintresse är relaterat till levertransplantation för metaboliska leversjukdomar och levertransplantation i kombination med allogen benmärgstransplantation för behandling av avancerad cancer. Mellan 1997 och 1999 var Bo Göran Ericzon ordförande för European Society of Organ Transplantation (ESOT).

Leif G Salford, MD, PhD, Grundare

Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och tidigare chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot de mest maligna hjärntumörerna och han har också uppmärksammats för sina arbeten om effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. Professor Salford har bedrivit forskning inom neurokirurgi både vid Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Kuwait University och Cornell Medical Center i New York. Leif Salford har varit ordförande för bl.a. World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Committee on Neuro-Oncology och för European Association for Neuro-Oncology (EANO)).

Jan Holgersson, MD, PhD

Jan Holgersson är verksam som professor i Transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet och tidigare chef för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin samt chef för vävnadstypnings- och stamcellslaboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hans forskning är inriktad på att förstå de immunologiska mekanismer som ligger bakom avstötning av transplanterade organ och vävnader. Ett viktigt inslag har varit att utveckla diagnostik för detektion och semikvantifiering av antikroppar mot blodgrupp ABH antigen och andra vävnads-antigen (non-HLA). Jan Holgersson är också styrelseordförande i VERIGRAFT AB

Michael Uhlin, PhD

Michael Uhlin är verksam som enhetschef samt professor i Klinisk Immunologi vid Karolinska Institutet. Han är även Sektionschef för Utveckling och IT på Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hans forskning är inriktad mot cellterapi samt immunsystemets inverkan på hematologiska och solida tumörer. Michael Uhlin är också sedan många år inspektör av renrum för cellproduktion inom Europa.

Mats Bemark, PhD

Mats Bemark är verksam som docent i Immunologi vid Göteborgs Universitet och är även ansvarig för forskning och utveckling på avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskning är inriktad på att förstå grundläggande mekanismer som styr slemhinnors immunologi, och har i detta arbete använt sig mycket av nyutvecklade teknologier. Han har även etablerat flera cellterapier som nu är i kliniskt bruk vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt metoder för att kliniskt studera immunförsvarets funktion.