Kort om Idogen

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen är noterat på Nasdaq First North Growth sedan den 4 juni 2020 under kortnamnet IDOGEN och handlas via banker och fondkommissionärer. Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Idogens ambition är att revolutionera behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens immunförsvar inte fungerar som det ska och där det medicinska behovet är stort – som vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel.

Idogens första produkt, IDO 8, ska behandla patienter med svår blödarsjuka som drabbats av antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII

Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII.


Bolaget utvecklar dessutom IDO T – en tolerogen cellterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt vid njurtransplantation. IDO T förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed minska risken för cancer och infektioner.


Idogen utökade nyligen projektportföljen med ett tredje terapiområde inom autoimmuna sjukdomar, IDO AID.

Produktportfölj

Behandling av antikroppar mot Faktor VIII vid Hemofili A

IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar till att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår blödarsjuka som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot sin ordinarie behandling. Idogens behandling har potential att återskapa effekten av faktor VIII-behandlingen. Bolaget har valt blödarsjuka som första terapiområde eftersom det medicinska behovet hos dessa patienter är stort och för att sjukdomen har ett väldefinierat antigen, vilket gör att det finns goda möjligheter att utveckla en effektiv behandling för denna patientgrupp.

Blödarsjuka är en ovanlig sjukdom och Idogen har erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandlingen i Europa – ett viktigt värdehöjande steg för bolaget då särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, som mindre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter under utvecklingen och tio års marknadsexklusivitet efter lansering.

Bolaget bedömer att den första kliniska studien kan inledas under H2 2021.

Förebyggande av avstötning vid njurtransplantation

Samma metod som nu utvecklas för behandling av blödarsjuka kan användas inom ytterligare terapiområden med endast mindre justeringar av produktionsprocessen. Bolaget har därför tagit ett strategiskt beslut att parallellt starta utvecklingen av en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grundprincipen är att ”lära” immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras. I förlängningen kan detta minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med läkemedel som hämmar immunförsvarets funktion. Det finns ett stort behov av en långverkande, kostnadseffektiv och säker behandling för att undvika risken för organavstötning. Idogens avsikt är att behandla patienter innan transplantation.

Utvecklingsarbetet för IDO T drivs med avsikt att initiera en klinisk fas I/IIa-studie under 2022

När kroppens immunförsvar angriper kroppsegna proteiner

Idogen har nyligen utökat projektportföljen med ett tredje terapiområde inom autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Idogens forskningsavdelning utvärderar just nu potentialen för bolagets teknologi inom en grupp av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov och där en behandling har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus.

Patienter med autoimmuna sjukdomar behandlas ofta under långa perioder med läkemedel som kraftigt trycker ner immunförsvaret. Effekten mot grundsjukdomen är dock sällan optimal och behandlingen kan leda till oönskade biverkningar. Det medicinska behovet av förbättrade terapier är därför stort. Idogens tolerogena cellterapi har som mål att genom en kort behandling drastiskt minska behovet av immunhämmande läkemedel med förbättringar för patienten som följd.