Styrelse

Agneta Edberg

Styrelseordförande

Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director och Vice President på Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat venture capital LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB. Hennes tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Immunicum AB (publ), ,Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy. Övriga pågående styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Likvor AB, A+ Science AB samt Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB); styrelseledamot av TSS AB, CAMP (a Swedish consortium Centre for Advanced Medical Products) samt ledamot av CellProtect AB. Agneta Edberg har en hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics och en biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall.

Innehav: 629 028 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Christina Herder

Styrelseledamot sedan 2017

Christina Herder har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag omfattar flera ledande roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Christina är idag anställd som Executive Vice President, Strategic Business Development på Medivir AB (noterat på Nasdaq, Stockholm). Tidigare var Christina VD för Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot för PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms universitet.

Innehav: 562 718 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Sharon Longhurst

Styrelseledamot sedan 2020

Sharon Longhurst har 20 års erfarenhet av tillverkning och kvalitetskontroll av olika biologiska läkemedel som operativt ansvarig och som konsult. Sharon har bland annat arbetat 6 år som granskare på brittiska läkemedelsmyndigheten och även ansvarat för kvalitetsbedömningar av tillverkningsprocesserna (CMC) i EU-ansökningar för godkännande av cell-och genterapier (ATMP). Hon har därefter bland annat arbetat som konsult för framtagande av biologiska läkemedel och representerat Storbritannien som vice ordförande inom programmet ’EMA Gene Therapy Working Party’ för den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Sharon Longhurst har en bakgrund inom virologi och arbetar sedan fyra år som CMC ansvarig på Immunicum AB (publ).

Innehav: 242 400 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Jan Holgersson

Styrelseledamot sedan 2023

Jan Holgersson är verksam som professor i Transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet och tidigare chef för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin samt chef för vävnadstypnings- och stamcellslaboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hans forskning är inriktad på att förstå de immunologiska mekanismer som ligger bakom avstötning av transplanterade organ och vävnader. Ett viktigt inslag har varit att utveckla diagnostik för detektion och semikvantifiering av antikroppar mot blodgrupp ABH antigen och andra vävnads-antigen (non-HLA). Jan Holgersson är också styrelseordförande i VERIGRAFT AB

Innehav:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Revisor

Maria Ekelund

Revisor

Vid årsstämman 2019 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, att vara bolagets revisorer. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund utsågs till huvudansvarig revisor. Revisionsbolaget med huvudansvarig revisor Maria Ekelund innehar inte uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas.