Potentiell marknad för IDO T

Idogens teknologi har även potential att utvecklas som behandling för att minska risken för avstötning av organ efter transplantation. Grundprincipen är i det här fallet att lära immunförsvaret att känna igen och tolerera det trans­planterade organet så att det inte attackeras av immunsystemet. I förlängningen kan detta efter transplantation minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med preparat som hämmar hela immunförsvarets aktivitet. Den största och mest allvarliga komplikationen är om mottagarens immunförsvar angriper, förstör och stöter bort det donerade organet. För att förhindra detta behandlas de transplanterade patienterna, med få undantag, livet ut med en kombination av immunhämmande läkemedel, vilka dämpar immunförsvaret men samtidigt också ökar risken för oönskade bieffekter såsom till exempel cancer och infektioner. Trots att andelen patienter som får behålla en fungerande transplanterad njure det första året har ökat under de senaste årtiondena, har det inte skett någon avgörande förbättring av långtidsöverlevnaden av transplantat. [1, 2] Bolaget gör således bedömningen att trans­plantation är ett terapiområde med ett stort medicinskt behov. Idogens tolerogena cellterapi kan ge möjlighet att både förbättra transplantatöverlevnaden samt minska behovet för och användandet av immunsuppressiva läkemedel.

Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation. Antalet njurtransplantationer har ökat de senaste åren, från cirka 72 000 globalt år 2010 upp drygt 100 000 njurtransplantationer år 2019 [3]. Under 2020 utfördes betydligt färre njurtransplantationer globalt, cirka 20 000. Orsaken till detta var covid-19 pandemin som förhindrade sjukvården att genomföra dessa operationer. [4] Även i Sverige observerades denna minskning, dock endast med cirka 50 transplantationer. [5]

I Europa uppgick antalet njurtransplantationer till cirka 22 000 år 2010 och ökade till drygt 28 000 år 2019, en ökning motsvarande cirka 30 procent under tioårsperioden. För Nord- och Sydamerika har siffran ökat från cirka 22 800 transplantationer till cirka 39 500 under samma tidsperiod, en ökning överstigande 40 procent. Även dessa regioner såg drastisk minskning under 2020, på grund av covid-19-pandemin, till nivåer jämförbara med början av decenniet. [4]

Ett genomsnitt beräknat på Idogens potentiella marknader visar att ungefär 26% av alla njurtransplantationer sker från en levande donator. [3] Det är denna grupp av transplantationer som Idogen inledningsvis fokuserar på. Tillgången till en anhörig levande donator ger god tid att planera och att tillverka mottagarens cellterapi inför transplantation. Marknaden för IDO T för njurtransplantationer med levande donator, beräknas ha ett potentiellt årligt marknadsvärde om cirka 2–4 miljarder USD. [7]

Förebyggande av avstötning vid njurtransplantation

Marknaden för IDO T för njurtransplantationer med levande donator, beräknas ha ett potentiellt årligt marknadsvärde om cirka 2–4 miljarder USD.

Adresserbar marknad njurtransplantation

Av den totala marknaden på ca 100 000 njurtranplantation per år beräknas 44 000 patienter transplanteras på Idogens adresserbara marknader, Nordamerika, Europa samt Japan. Av dessa genomförs 26% med levande donator, 11 252 patienter per år. [6]

  1. Afzali B, Taylor AL, Goldsmith DJA. What we CAN do about chronic allograft nephropathy: Role of immunosuppressive modulations. Kidney International, 2005.
  2. Wang JH, Skeans MA, Israni AK. Current status of kidney transplant outcomes: dying to survive. Adv Chronic Kidney Dis, 2016.
  3. Global observation on donation and transplantation, 2010-2020.
  4. Aubert et.al., The Lancet 2021: 10: 709-719.
  5. Njurförbundet, Rekord i antal njurtransplantationer, 2020.
  6. MSC estimation of the IDO-T market size. This estimation was based on research from sources including, among others, Datamonitor and the 2018 WHO-ONT report. Data is based on 2018 figures. Target markets include North America, Japan and Europe. Europe include DE, UK, FR, ES, IT, AT, BE, DK, FI, NL, NO, PT, SE & CH.
  7. Evaluate Pharma och Nordea.