Potentiell marknad för IDO 8

Globalt finns uppskattningsvis cirka 157 000 patienter som har hemofili A [1]. Enligt data från Datamonitor finns cirka en tredjedel av dessa, 52 300 patienter, i Nordamerika, Europa och Japan – länder där cellterapi i dagsläget redan har introducerats, om än på helt andra indikationer. Av det totala antalet hemofili A-patienter på nämnda marknader beräknas cirka tolv procent, 6 280 patienter, kvarstå trots intensifierad behandling med höga doser faktor VIII, så kallad immuntoleransbehandling (ITI), vilket gör patienterna svårbehandlade. Dessa 6 280 patienter utgör den initiala målmarknaden för IDO 8, och det är ur denna selekterade patientgrupp som Bolaget har för avsikt att rekrytera vuxna patienter till den första kliniska studien.

Positiva studieresultat i inledande studier skulle i framtiden kunna bredda användningen till bredare målgrupper. Den relativa förekomsten av hemofili A är konstant, men antalet patienter ökar ändå något på grund av en växande befolkning. På de nio största globala marknaderna väntas antalet patienter med hemofili A öka med en årlig tillväxt på 0,2 procent. [2] Samtidigt förväntas värdet på marknaden för läkemedel inom området växa med den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) om cirka 5,9 procent under perioden 2019 till 2027, främst beroende på att nya läkemedel beräknas användas mer frekvent med en högre kostnad som resultat. [3]

Behandling av antikroppar mot Faktor VIII vid Hemofili A

Adresserbar marknad Hemofili A

Av det totala antalet hemofili A-patienter i världen beräknas cirka en tredjedel av dessa finnas i Nordamerika, Europa och Japan. [1] Initialt kommer Idogen att starta kliniska prövningar på den europeiska marknaden, som motsvarar drygt hälften av de 52 300 patienterna i Nordamerika, Europa och Japan, enligt bilden nedan.

  1. Analys genomförd av Monocl Strategy & Communication (MSC) baserat på data från Datamonitor. Målmarknader inkluderar Nordamerika, Europa
    och Japan. Europa inkluderar följande länder: EU5 (FR, DE, IT, ES, UK), AT, BE, DK, FI, NL, NO, PT, SE & CH.
  2. Global Data, PharmaPoint. Hemophilia A and B recombinant factor replacement therapy – Global drug forecast and market analysis to 2024, 2015.
  3. Report Global Hemophilia Treatment Market Global Industry Insights, Trends, Outlook and Opportunity Analysis, 2019-2027. Coherent Market Insights.