Framtid och strategi

Idogen har som ambition att ingå kommersiella samarbetsavtal baserat på kliniska resultat i respektive utvecklingsprogram. De senaste åren har en rad mindre cellterapibolag ingått kommersiella samarbetsavtal med globala läkemedelsföretag på attraktiva villkor.

Cellterapier är ett nytt tillskott i behandling av svåra sjukdomar och hittills har redan en handfull behandlingar tagit sig hela vägen till marknadsförd produkt. I USA och Europa godkändes 2017 respektive 2018 en mycket lovande cellterapi mot cancer som utvecklats av ett av världens största läkemedelsbolag, Novartis. Godkännandet anses vara en historisk milstolpe för etablerandet av cellterapier, vilket minskar osäkerheten bland de invest­erare som tidigare varit tveksamma till detta område. Idogen har analyserat marknaden i Europa och genomfört en kartläggning av USA-marknaden med avseende på våra produkter som utvecklats på vår plattform för tolerogen cellterapi. Bolaget gör bedömningen att marknaden för behandling av hemofili A-patienter som utvecklat inhibitorer mot behandling med faktor VIII har stor potential, då nuvarande riktlinjer i Nordamerika och Europa vid behandling fortsatt är att skapa tolerans för förstahandsbehandlingen med faktor VIII. Inom njurtransplantation är potentialen ännu större, då över 11 000 patienter per år transplanteras med organ från en levande donator på Idogens definierade målmarknader för tolerogen cellterapi.

Det finns idag redan flera etablerade regulatoriska program vars syfte är att underlätta för nya behandlingar med stor medicinsk potential att snabbare kunna nå ut till patienter på marknaden. Ett initiativ är PRIME (priority medicines) som startades av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under 2016. Ett annat är accelerated approval hos FDA, vilket innebär tidigt marknadsgodkännande för läkemedelskandidater som visar lovande resultat på behandling av svårt sjuka patienter som står utan andra behandlingsalternativ. Det är Bolagets ambition att utvärdera dessa olika regulatoriska möjligheter parallellt med att den första kliniska studien på IDO 8 genomförs.

Idogen har beviljats ett anslag om 2,9 MEUR från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena cellterapi för behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat antikroppar mot sin FVIII-behandling. EU-bidraget SME Instruments phase 2 har det övergripande målet att genomföra prekliniska säkerhetsstudier, skapa processer för tillverkning av tolerogen cellterapi för kliniska studier, samt genomföra den första fas 1/2a-studien med patienter med hemofili A och hämmande antikroppar mot faktor VIII. Idogen fick anslaget i hård konkurrens med andra bolag vilket är ett kvalitetsbevis och har varit ett viktigt bidrag i finansieringen av utvecklingen av produktkandidaten IDO 8.