Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Idogens största aktieägare, HCN Group AB, har nyttjat samtliga av sina teckningsoptioner av serie TO 1. Nyttjandet innebär en teckning av HCN Group AB om cirka 1,2 MSEK. Bolaget går med anledning av utspädning från ett innehav i Idogen om 10,66 % till ett innehav om cirka 9,30 %.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016. 

Bifogat dokument

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.