Teckningsoption TO4

Idogens option TO4 har följande villkor:

Nya aktier tecknas för 70 % av genomsnittliga börskursen under 6-17 september 2021.

Priset kan variera mellan 2,00 och 5,00 SEK per ny aktie. Totalt finns 9 121 654 TO4. Teckningsoptionen (TO4) ger

för varje option rätt att under perioden 21 september – 5 oktober teckna en ny aktie till kurs som beräknats enligt beskrivning ovan.

De nya aktierna tecknas med stöd av TO4 under tiden 21 sep till 5 oktober enligt förvaltares instruktioner.

TO4 handlas fram till och med 1 oktober. Utnyttjas inte TO4 förfaller den automatiskt och blir värdelös.

Mera information kommer löpande att läggas till under denna flik