Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

Inför årsstämman den 17 maj 2017 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom. Styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Mikael Ørum har avböjt omval och som nya styrelseledamöter föreslås Christina Herder och Karin Hoogendoorn.

Valberedningen, som representerar Idogens största ägare, föreslår att styrelsen till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att arvode skall utgå med 300.000kr per år till styrelseordförande och med vardera 150.000kr per år till ordinarie styrelseledamöter.

”Idogen går nu in i en ny fas och valberedningen har lagt stor vikt på att nominera en styrelse vars kompetens är anpassad för nästa steg i bolagets utveckling, som leder fram till att bolaget kan skapa nya behandlingar för utsatta patientgrupper. Bolagets större ägare har valt att träda åt sidan för att styrelsens kompetens ska kunna stärkas inom produktion av cellterapi och senare faser av läkemedelsutveckling.” kommenterar valberedningens ordförande Håkan Hollerup.

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell& gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna är Agneta Edberg, Ulf Blom, Christina Herder och Karin Hoogendoorn oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget. Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 17 maj 2017 kl. 15.00 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Valberedningen inför årsstämman har bestått av Håkan Hollerup (ordförande), representerande HCN Group AB, Mikael Ørum, representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com