Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)

Idag, den 26 april 2016, hölls årsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att utse en (1) revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämmande beslutade vidare att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisor med huvudansvarig revisor Karin Löwhagen till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman valde Agneta Edberg till ny styrelseordförande samt omvalde Mikael Örum, Leif G. Salford, Cecilia Hollerup samt Ulf Blom som styrelseledamöter. Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director, Vice President Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB. Edberg är för närvarande styrelseordförande i Immunicum AB, Likvor AB, AISAB AB samt styrelseledamot i Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och Eirium AB. Tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy.

Beslut om riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2016 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet.

Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Stämman beslutade vidare att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)        förslag till ordförande vid årsstämman;

b)       förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)        förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)       förslag till arvode till revisorer;

e)       förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)         förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall Bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Lund i april 2016

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com