Kommuniké från årsstämma i Idogen AB

REGULATORISK

Idag, den 25 juni 2019, hölls årsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att omvälja Agneta Edberg, Leif G. Salford, Karin Hoogendoorn och Christina Herder som ordinarie styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedning 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringarna av bolagsordningen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras samt att redaktionella ändringar görs avseende bolagets företagsnamn och avstämningsförbehåll.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 8 560 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.


Lund den 25 juni 2019

Idogen AB (publ) 

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument