Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)

REGULATORISK


Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
 
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 utan att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet  
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant. Stämmande beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 750 000 kronor, fördelat med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Agneta Edberg, Leif G Salford, Karin Hoogendoorn och Christina Herder som styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande. Ulf Blom hade avböjt omval som styrelseledamot.
Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB som ny revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedning 
Stäm
man beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 3 670 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.

Lund den 24 april 2018

Idogen AB (publ) 

STYRELSEN


För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument