Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 maj 2017, och
  •  anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 11 maj 2017 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post info@idogen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 11 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av ful

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b)       om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)        om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

13.  Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemisson av units.

14. Beslut om instruktion för valberedning.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

16. Stämman avslutas.

lmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida https://www.idogen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Beslutsförslag i korthet

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 ‒ 11)

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Håkan Hollerup (ordförande), representerande HCN Group AB, Mikael Ørum, representerande Ventac Holding (Cyprus) Limited, och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens förslag avseende val och arvodering av styrelse beräknas offentliggöras omkring två veckor före årsstämman.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses samt att Mazars SET Revisionsbyrå AB omväljs som revisor. Mazars SET Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Karin Löwhagen fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att möjliggöra den emission av units med företrädesrätt som årsstämman föreslås godkänna, beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 504 000 kronor och högst 2 016 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöras lägst 1 260 000 kronor och högst 5 040 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 7 200 000 aktier och högst 28 800 000 aktier.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av units i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 17 april 2017 avseende emission av högst 1 527 823 units på följande villkor:

1.             Varje unit består av sju nya aktier samt sju teckningsoptioner serie TO2 (”TO2”) och sju teckningsoptioner serie TO3 (”TO3”). Totalt omfattar emissionen högst 10 694 761 aktier, högst 10 694 761 TO2 och högst 10 694 761 TO3.

2.             Emissionskursen för varje unit ska vara 42 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om sex kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

3.             Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

4.                          Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 22 maj 2017.

5.                          Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och åtta uniträtter berättigar till teckning av en unit.

6.             Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i)              i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

(ii)            i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii)           i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

7.             Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 24 maj 2017 till och med den 12 juni 2017. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske.

Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8.             Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

9.             De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

10.           För TO2 och utnyttjandet av optionsrätten gäller följande huvudsakliga villkor:

(a)        Varje TO2 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 9 april 2018 till och med den 27 april 2018, dock att teckningskursen ska vara lägst sex kronor och högst nio kronor.

(b)        Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

(c)        Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen senast dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden.

(d)        Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering bl.a. vid split, sammanläggning och företrädesemissioner.

(e)        Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 3 maj 2018 till och med den 18 maj 2018.

(f)         De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

11.                        För TO3 och utnyttjandet av optionsrätten gäller följande huvudsakliga villkor:

(a)        Varje TO3 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 25 februari 2019 till och med 15 mars 2019, dock att teckningskursen ska vara lägst sex kronor och högst tretton kronor.

(b)        Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

(c)        Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen senast dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden.

(d)        Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering bl.a. vid split, sammanläggning och företrädesemissioner.

(e)        Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 19 mars 2019 till och med den 1 april 2019.

(f)         De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

12.           Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 748 633,27 kronor.

13.           Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO2 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 748 633,27 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO3 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 748 633,27 kronor.

14.           Beslutet om företrädesemission av units förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras.

15            Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om instruktion för valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt nedan:

•              Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste sista september. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

•              Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

•              Majoriteten i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

•              Styrelsens ordförande är sammankallande till första mötet med valberedningen samt ska tillse att valberedningen erhåller relevant information om hur styrelsearbetet fungerar. Styrelsens ordförande kan vid behov adjungeras till valberedningen.

•              Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

•              Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

•              Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

•                           Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)          förslag till ordförande vid årsstämman;

b)          förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)             förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i eventuella styrelsens olika utskott;

d)          förslag till arvode till revisorer;

e)             förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt i förekommande fall, val av revisorer; och

f)          förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

•              Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 2 540 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent baserat på antalet aktier som kommer att finnas utestående omedelbart efter genomförandet av aktieemissionen som ingår som ett led i den företrädesemission av units som styrelsen föreslår att årsstämman godkänner (under förutsättning av full teckning).

Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågorna under punkterna 12 och 15 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.idogen.com) senast från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 222 589 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

_______________

Lund i april 2017

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

Bifogat dokument