Bolagsstyrning

Valberedning utsedd

Vid Idogen AB:s (“Idogen”) årsstämma den 25 juni 2019 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 31 augusti 2019 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna. För ägare som inte önskar vara representerade i valberedningen har förfrågan gått vidare till nästkommande större ägare.

Valberedningen, bestående av Hans-Olov Sjögren, Leif G. Salford och Staffan Bergqvist (representerande HCN group) har samlats. Hans-Olov Sjögren har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2020 har slutförts. Valberedningen har arbetat  fram förslag i nedanstående frågor: förslag till ordförande vid årsstämman;

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Rolf Ehrnström på e-post: rehrnstrom@ventac-partners.com eller mobiltelefon: 0761-303096.

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB, 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 15.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund.

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 kl. 15.00 i Gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 15.00 i Gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.