Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Idogen AB, org. nr 556756-8521 (”Idogen”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 6 september 2022.

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB, org. nr 556756-8521 (”Idogen”), kallas härmed till årsstämma onsdag den 4 maj 2022.

Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB, org. nr 556756-8521 (”Idogen”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

 Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Valberedning utsedd

Vid Idogen AB:s (”Idogen”) årsstämma den 12 maj 2020 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 september 2020 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna. För ägare som inte önskar vara representerade i valberedningen har förfrågan gått vidare till nästkommande större ägare.

Valberedningen, bestående av Tobias Ekman, Per Eliasson och Leif G Salford (representerar Leif G Salford och Hans-Olov Sjögren), har samlats. Tobias Ekman har utsetts till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare). Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2021 har inletts.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman;
  2. förslag till antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer;
  3. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
  4. förslag till arvode till revisorer;
  5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
  6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Tobias Ekman med email tobias@ppkatalogen.se.

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB, 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 15.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund.

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 kl. 15.00 i Gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 15.00 i Gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.