Bolagsordning för Idogen AB

Org. Nr. 556756-8521

Fastställd på årsstämma 2020-05-12

 

 • 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ).

 • 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun.

 • 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att verka inom olika sjukdomsområden innefattande men inte begränsande till autoimmuna sjukdomar och transplantation och bedriva forskning och utveckling för att identifiera framtida läkemedel, patentera och kommersialisera nya läkemedel från forskning såväl som repositionering av idag befintliga läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 384 000 kronor och högst 25 536 000 kronor.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 9 120 000 aktier och högst 36 480 000 aktier.

 • 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

 • 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

 • 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

 • 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 • 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

 • 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

 • 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

_________________________