Intervju med Anette Sundstedt – Idogens nytillträdda CSO

(Se bild i bifogad pdf-fil)

Vad lockade dig att ta dig an uppdraget som forskningschef i Idogen?

‒ Jag har alltid varit fascinerad av den potential immunterapi har för att bota cancer samt kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Idogens metod att ta ut och programmera om centrala celler i immunsystemet för att specifikt stänga av de celler i kroppen som orsakar sjukdom och på det sättet skapa en skräddarsydd, långtidsverkande behandling är oerhört intressant ‒ jag kände direkt att det här ett arbete som jag vill vara delaktig i och leda framåt! När jag träffade styrelsen, ledningsgruppen och de andra medarbetarna kände jag också att Idogen har en betydande kompetens i sitt team och att det är en rolig och kreativ miljö.

Kan du berätta något om dina tidigare uppdrag och den erfarenhet du tar med dig?

‒ Immunterapi och immunmodulerande substanser, som jag arbetat med under hela min forskningskarriär, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Både under min forskarutbildning och när jag forskade vid universitetet i Bristol var mitt fokus att skapa immunologisk tolerans och att utveckla tolerogena peptider för behandling av autoimmuna sjukdomar. Det är kul att fortsätta på den banan med cellterapi som är en för mig ny behandlingsmetod. De senaste 15 åren har jag arbetat med utveckling av immunterapi på Active Biotech, med inriktning på inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt cancer. Jag arbetade i en rad olika projekt, med olika typer av läkemedel och i hela utvecklingskedjan. Mitt ansvar var den prekliniska biologin och jag var också involverad i de prekliniska studierna, att överföra forskningsmetoder till process för läkemedelstillverkning, samt att utveckla metoder för att mäta effekten i kliniska studier – precis de utvecklingssteg som Idogen är på väg in i – så jag upplever att jag har betydande och relevant erfarenhet med mig i bagaget.

Nu när du blivit lite varm i kläderna, hur ser du på Idogens teknologi och utvecklingsväg?

‒ Jag har ju arbetat en hel del med prekliniska studier tidigare och jag ser att Idogen har en stor fördel i att ha ett relativt sett enkelt prekliniskt paket och därmed en snabb utvecklingsväg framför sig, tack vare att det är cellterapi baserad på patientens egna celler. I traditionell läkemedelsutveckling finns alltid osäkerheten om målet är det man tror att det är och vilken effekt man kommer att få när man behandlar hela människan. Där ser jag att Idogens terapi är mer specifik ‒ det är häftigt att utnyttja den djupa kunskap som finns inom immunologin för att specifikt påverka just den sjukdomsalstrande delen och därmed skapa en precis behandling för att lindra eller till och med bota autoimmuna sjukdomar. Det har varit lärorikt att följa projekten på Active Biotech och vara delaktig ända från forskning och prekliniska studier genom de olika faserna i kliniska studier och jag ser fram emot att nu få göra denna resa på Idogen.

Utvecklingsprojektet med humana dendritiska celler har pågått ett tag, kan du kommentera något om var arbetet med de humana cellerna står och vägen framåt?

‒ Utvecklingen av de humana cellerna har kommit en bra bit på vägen. När vi fått fram tolerogena dendritceller väntar viktiga moment som att producera cellerna enligt gällande regelverk och prekliniska säkerhetsstudier innan vi når målet att ge patienterna behandling. Det känns betryggande att det är patientens egna celler vi behandlar med – det bör göra behandlingen säker. Flera publicerade studier har också visat i kliniska prövningar att behandling med autologa dendritiska celler varit säker. Så knäckfrågan som jag ser det är att få celler som är effektiva på att skapa tolerans och som behåller sina tolerogena egenskaper när de kommer in i kroppen, och där tror jag att vi har en fördel med vår patenterade metod som innebär att molekylen zebularin byggs in i cellerna. Det kommer att bli väldigt spännande att se effekten i de kliniska studierna.

Vilka är de största möjligheterna för Idogen som du ser det?

‒ Jag tycker att Idogens plattformsteknologi är den allra största möjligheten – om behandlingen visar sig framgångsrik gör det nämligen att vi på sikt skulle kunna utveckla helt nya sätt att behandla en rad indikationer såväl autoimmuna sjukdomar såsom reumatism och multipel skleros, som för transplantation och organavstötning. Det öppnar dörrar även för celltransplantation vid typ I diabetes, som drabbar många barn och ungdomar. Den möjlighet som immunterapi har och har visat gång på gång ‒ både vad gäller cancer, autoimmunitet och inflammatoriska sjukdomar – är det som motiverar mig allra mest. Jag tror stenhårt på att immunterapi är vägen framåt!

Det händer en hel del i branschen just nu, ett regionalt cellterapicentrum ska skapas och TiGenix har genomfört en storaffär, har du några kommentarer?

– Cellterapi är ett hett område, både inom forskningsvärlden och kommersiellt för att utveckla nya läkemedel. Det är mycket glädjande att det görs en stor satsning här i Lund och viktigt för Idogen nu när vi är på väg att ta steget från forskning på humana celler i labbet till att utveckla en process för tillverkning så att vi kan behandla patienter. TiGenix-affären visar på ett tydligt sätt att det finns ett stort intresse för cellterapi från läkemedelsindustrin och att det går att få till riktigt bra avtal.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument