Information om Idogens nyemission

Motiv till emissionen

Idogen har under 2016 och 2017 uppnått flera viktiga milstolpar avseende sin cellterapi;

  •  proof-of-concept i djurmodell för hemofili A,
  •  proof-of-concept med humana tolerogena dendritiska celler i provrörsförsök av immunaktivering,
  •  godkänd särläkemedelsstatus i Europa,
  •  en avsevärt förstärkt och breddad global patentportfölj.

Baserat på uppnådda positiva resultat har Idogen beslutat om en mer offensiv utvecklingsplan och tagit ett strategiskt beslut att parallellt med den första kliniska fas I/IIa-studien påbörja arbetet med en klinisk studie i en andra indikation. Idogen har också beslutat att tillverka det tolerogena vaccinet för de kommande kliniska studierna i egen regi. Bolaget har även startat inledande analys av förutsättningar för en framtida marknadsintroduktion i USA och kommer att förbereda för kliniska studier i USA. Målet med emissionslikviden från företrädesemissionen (inklusive tillhörande teckningsoptioner) är att säkra finansieringen för bolagets långsiktiga utvecklingsplan.

Erbjudandet

Tilldelning av uniträtter: För varje aktie du äger den 22 maj 2017 kommer du att tilldelas en (1) uniträtt. Åtta uniträtter ger dig rätt att teckna en unit. En unit består av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. För varje unit du tecknar betalar du 42 kr, dvs 6 kr per aktie. Teckningsoptionerna erhålls utan extra kostnad. Teckning av units sker under perioden 24 maj – 12 juni 2017.

Räkneexempel på tilldelning av uniträtter: Om du den 22 maj 2017 äger 80 aktier i Idogen får du 80 uniträtter i din aktiedepå. Dessa 80 uniträtter ger dig rätt att teckna 10 units, dvs 70 nya aktier och 70 teckningsoptioner av vardera TO2 och TO3 som medföljer utan kostnad. Tecknar du inga units får Du inte heller några teckningsoptioner.

Medföljande teckningsoptioner TO2 

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Idogen. Teckningskursen kommer att motsvara 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för bolagets aktier under perioden 9 ‒ 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie. Teckningsoptionerna kommer att handlas på AktieTorget fram till deras lösentid.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 ‒ 18 maj 2018.

Medföljande teckningsoptioner TO3 

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Idogen. Teckningskursen kommer att motsvara 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för bolagets aktier under perioden 25 februari ‒ 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie. Teckningsoptionerna kommer att handlas på AktieTorget fram till deras lösentid.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars ‒ 1 april 2019.

Två räkneexempel på teckningskursen:

  •  Exempel 1: Genomsnittskursen är lika med 12 SEK under perioden 9 ‒ 27 april 2018. 70 procent av 12 SEK är lika med 8,40 SEK. 8,40 SEK hamnar inom det kursintervall som angivits i villkoren för teckningsoptionerna. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 8,40 SEK per aktie.
  • Exempel 2: Genomsnittskursen är lika med 20 SEK under perioden 9 ‒ 27 april 2018. 70 procent av 20 SEK är lika med 14 SEK. 14 SEK hamnar över den översta gränsen i kursintervallet enligt villkoren för TO2, vilka säger att innehavare av teckningsoptioner äger rätt att teckna en ny aktie till en kurs inom intervallet 6 – 9 SEK per aktie. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 9 SEK per aktie för TO2. 

                        

Viktig information

Informationen i detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 18 maj 2017.

Detta dokument får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta dokument kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument