Information med anledning av att nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
Teckningstid:
8‒29 september 2016 (genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29 september 2016).
Antal utestående teckningsoptioner: 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 8,18 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 september 2016.
Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 80,1 MSEK (pre-money).

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt anmälningssedel finns tillgängliga på Idogens hemsida (www.idogen.com). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängliga på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna
Teckningsperiod inleds:
8 september 2016.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 september 2016.
Teckningsperiod avslutas: 29 september 2016.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29 september 2016.
Planerad kommunikation av utfall: v. 40 2016.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 42 2016.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 8 september till och med den 29 september 2016. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på Idogens (www.idogen.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 8 september till och med den 29 september 2016 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 27 september 2016, alternativt nyttjas senast den 29 september 2016, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument