Information angående lock up-åtagande

REGULATORISK

Avtalet innebär att försäljning av maximalt 25% av de innehavda aktierna får ske före sex månader från emissionens sista teckningsdag. Tipajumanica AB som vid lock up-avtalets ingående ägde 5,3 % av Idogen AB, har sålt cirka 46% av sitt innehav eller cirka 350 000 aktier till dags dato. Idogen har stämt av detta med Tipajumanica samt kontaktat Redeye som hanterar lock up-avtalet.

Idogen har kommit överens med Tipajumanica om att Tipajumanica, för att den ursprungliga intentionen med avtalet skall fullgöras, förlänger sin lock up på hela innehavet till den 31 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Agneta Edberg, styrelsens ordförande, Idogen AB
Tel: 0705 55 75 18
E-post: edberg.agneta
@gmail.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument