Idogens valberedning föreslår omval av styrelsen

REGULATORISK

Inför årsstämman den 4 maj 2022 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen med Agneta Edberg, Leif Salford, Christina Herder, Sharon Longhurst och Lennart Svensson.  Agneta Edberg föreslås till omval som styrelseordföranden.

 

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Tobias Ekman (ordförande) Per Eliasson och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

 

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, att omval ska ske av Agneta Edberg, Leif G. Salford, Christina Herder, Sharon Longhurst och Lennart Svensson som ordinarie ledamot.

 

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Agneta Edberg som styrelseordförande samt att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med oförändrat 300 000 kr per år till styrelseordförande och med vardera 150 000 kr per år till övriga styrelseledamöter.

 

Information om personerna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (https://www.idogen.com).

 

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 4 maj 2022 kl. 15.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden Spark konferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund. Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras senast under vecka 14.

 

 

Lund den 25 november 2021

Idogen AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB

Telefon: +46 (0)70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 11:15 CET

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument