Idogens ledning köper optioner

Åtta personer i Idogen AB köper optioner i det långsiktiga incitamentsprogram benämnt ”Teckningsoptionsprogram 2021/2024” som Årsstämman fattade beslut om den 11 maj 2021.

VD Anders Karlsson köper 230 000 optioner, Chief Scientific Officer Åsa Schiött 60 000 optioner samt Chief Financial Officer Ingvar Karlsson köper 60 000 optioner. Totalt förvärvas 455 000 optioner av 8 personer i bolaget med rätt att köpa aktier i Idogen i juni 2024 med kurs på 5,79 SEK/aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: ander.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 11:15 CEST.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument