Idogens ledning köper optioner

REGULATORISK

 

 

Tio personer i Idogen köper optioner enligt det beslut som bolagsstämman fattade om långsiktigt incitamentsplan. VD Anders Karlsson köper 920 000 optioner och CFO Ingvar Karlsson 250 000 optioner.

 

Totalt köps 1 940 000 optioner av 10 personer i bolaget med rätt att köpa aktier i Idogen i juni 2025 med kurs på 0,60 SEK/aktie.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, VD, Idogen AB

Tel: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni kl. 08:57 CEST.

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: ca@vatorsec.se. Tel: +46 (0)8-580 065 99

 

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com.