Idogens emission inför notering på AktieTorget övertecknad

Den 8 maj 2015 avslutades teckningstiden i Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till cirka 52 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 304 procent. Idogen tillförs genom emissionen cirka 800 nya aktieägare och cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 2 500 000 aktier och 2 500 000 teckningsoptioner av serie
TO 1. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, fredagen den 15 maj 2015.

Lars Hedbys, VD i Idogen, kommenterar

”Jag vill inleda med att rikta ett tack till alla som tecknade i emissionen – till nya aktieägare vill jag hälsa varmt välkomna till Idogen och tacka för förtroendet. Genom den lyckade emissionen har vi förutsättningarna att fortsätta vårt arbete enligt plan och finansiera de kommande delarna i vårt utvecklingsarbete. Vi arbetar med målsättningen att vara redo för att inleda studier i människa inom 12–18 månader.”

Notering på AktieTorget

Första handelsdag för Idogens aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är beräknad till den 12 juni 2015.

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till cirka 52 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 2 500 000 aktier och
2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitteras. Idogen tillförs därmed cirka 17,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i prospektet.

Antal aktier och aktiekapital

När Idogens emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 9 790 045 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 685 303,15 SEK. Härutöver finns 2 500 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 6,85 – 10,25 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden
8 – 29 september 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29 september 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission agerade finansiell rådgivare åt Idogen i samband med noteringsemissionen.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431 – 47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046 – 275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen är ett forskningsbaserat bolag som utvecklar ett så kallat tolerogent vaccin – ett nytt behandlingskoncept mot anti-läkemedelsantikroppar, autoimmuna sjukdomar och transplantations-avstötning. Bolagets behandling bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sorts vita blodkroppar) tas ut, omprogrammeras i provrör och sedan ges tillbaka till patienten. Idogen befinner sig i preklinisk fas och har en plattformsteknologi utifrån vilken bolaget har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av anti-läkemedelsantikroppar och behandling av autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immunsuppressiv behandling efter transplantation. För mer info se www.idogen.com.

Se nyheten