Idogens cellteknologi framgångsrikt vidareutvecklad till storskalig produktion

Idogen AB (Spotlight Stock Market: IDOGEN) meddelar idag att bolagets teknologiplattform för framställning av tolerogena dendritiska celler framgångsrikt har vidareutvecklats från pilotskala till produktionsskala. Resultat från genomförda tester visar att teknologiplattformen nu kan generera funktionella celler i betydligt större volymer än vad som tidigare varit möjligt. Idogen inleder nu som ett nästa steg, samarbetet med Radboud University Medical Center i Nederländerna för att etablera cellproduktion enligt de regulatoriska kraven på god tillverkningssed (GMP; Good Manufacturing Practice) inför kommande kliniska studier.
 

Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppsegna respektive främmande molekyler och vävnad. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Projektet IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar.
 

Under den senaste tiden har Idogen med goda resultat utvärderat och dokumenterat en rad olika metoder för att skala upp produktionen. Detta skapar flexibilitet inför den kommande produktionen av cellprodukter för de planerade kliniska studierna av bolagets projekt. Samtliga framtagna metoder är kompatibla med det GMP-certifierade produktionssystem som finns tillgängligt hos bolagets samarbetspartner Radboud University Medical Center.   
 

”Att vi nu har kunnat visa skalbarheten i produktionen av våra cellterapiprodukter är en betydande framgång eftersom det markant minskar risknivån i projekten. Vår partner Radboud University är världsledande inom området och kommer att bistå oss i det fortsatta arbetet med att etablera en GMP-certifierad tillverkningsprocess inför start av kliniska studier”, säger Hanne Risager Romedahl, Chief Scientific Officer på Idogen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Bifogat dokument