Idogen samlar vetenskapliga rådgivare vid den vetenskapliga konferensen ISTH 2022 i London

 

 

Idogen AB (publ) kommer att delta vid den vetenskapliga konferensen ISTH 2022 Congress som anordnas av the International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) den 9–13 juli i London. Denna internationella konferens som riktar sig till forskare, kliniker och lifescience företag, är det här årets viktigaste inom området för koagulation och blödningssjukdomar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Under konferensveckan arrangerar Idogen möten med bolagets vetenskapliga rådgivare och företrädare för de alla de kliniska centra som kommer att genomföra bolagets första kliniska fas I/IIa-studie med cellterapin IDO 8. Diskussionerna kommer att beröra såväl nya vetenskapliga landvinningar inom fältet för koagulation och blödningssjukdomar som den pågående utvecklingen av bolagets cellterapi IDO 8. Idogen kommer att representeras på plats av bolagets vd Anders Karlsson och Hanjing Xie, Idogen´s Chief Medical Officer.

 

 

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier med potential att återupprätta immunförsvarets tolerans för att på så vis motverka dess angrepp mot biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att behandla blödarsjuka patienter som utvecklat en felaktig immunrespons mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII koncentrat. Idogen har fått godkännande från de svenska och norska läkemedelsmyndigheterna att inleda en klinisk fas I/IIa-studien med IDO 8 i patienter med svår hemofili som utvecklat neutraliserande antikroppar mot sin FVIII-behandling.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB

Tel: +46 70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: ca@vatorsec.se. Tel: +46 (0)8-580 065 99

 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11juli 2022 kl 08.44 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument