Idogen publicerar delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2022

REGULATORISK

 

Idogen AB:s delårsrapport för januari till mars 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://idogen.com/investerare/finansiella-rapporter/

 

 

Första kvartalet (januari-mars 2022)

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (1 679) TSEK

• Rörelseresultatet uppgick till -10 712 (-10 651) TSEK

• Kvartalets resultat uppgick till -10 692 (-10 531) TSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 061 (-9 952) TSEK

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,25 (-0,58) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,25    (-0,58) SEK

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

 Idogen lämnar in ansökan om klinisk prövning med IDO 8 till norska läkemedelsverket, NoMA.

• Idogens Chief Scientific Officer, Åsa Schiött, presenterar bolagets tolerogena cellterapiplattform på den vetenskapliga kongressen 5th Antigen-Specific ImmuneTolerance Summit.

• Idogen ingår avtal med Vator Securities AB avseende tjänsten som Certified Adviser från 15 maj.

• Idogen tillförs 41 MSEK efter emissionskostnader i företrädesemission.

• Idogen får godkännande från Läkemedelsverket att starta sin kliniska fas 1/2a-studie inom IDO 8-programmet.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 Idogen får godkännande av det norska läkemedelsverket, NoMA, för en klinisk fas 1/2a-studie med IDO 8-programmet.

• Idogen stärker organisationen med nyckelkompetenser inför klinisk utvecklingsfas.

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB

Telefon: +46 (0)70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 08:18 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument