Idogen publicerar bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2022

REGULATORISK

 

Idogen AB:s bokslutskommuniké för januari till december 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://idogen.com/investerare/finansiella-rapporter/

 

 

Fjärde kvartalet (oktober-december 2022)

 Övriga rörelseintäkter uppgick till 256 (3 335) TSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -11 759 (-13 552) TSEK

 Kvartalets resultat uppgick till -11 465 (13 529) TSEK

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 591 (-15 074) TSEK

 Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 (-0,61) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,61) SEK

* Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)

 

 

Perioden (januari-december 2022)

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 414 (13 915) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -47 972 (-38 965) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till -47 750 (-38 854) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –50 703 (-40 190) TSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,76 (-2,02) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,76 SEK (-2,02)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

• Första patient i IDO 8 studien inkluderas i Norge

  • Styrelsen beslutar att ytterligare intensifiera sitt fokus på IDO 8-programmet och att göra tillfälligt uppehåll i

IDO T och IDO AID programmen i kombination med andra effektiviseringar gör att bolaget kraftigt kan sänka de löpande kostnaderna.

• Utnyttjande av teckningsoptioner ger 280 TSEK före kostnader.

• Agneta Edberg utses till ny styrelseordförande i Idogen med anledning av förändringar i styrelsen.

• Styrelsen föreslår en företrädesemission om drygt 38 MSEK.

• Styrelsen kallar till extra bolagsstämma 13 december

 

Väsentliga händelser under perioden

• Idogen lämnar in ansökan om klinisk prövning med IDO 8 till norska läkemedelsverket, NoMA.

• Idogen presenterar bolagets tolerogena cellterapiplattform på den vetenskapliga kongressen 5th Antigen-Specific ImmuneTolerance Summit.

• Idogen ingår avtal med Vator Securities AB avseende tjänsten som Certified Adviser från 15 maj.

• Idogen tillförs 41 MSEK efter emissionskostnader i företrädesemission.

• Idogen får godkännande från Läkemedelsverket att starta sin kliniska fas 1/2a-studie inom IDO 8-      programmet.

• Idogen stärker organisationen med nyckelkompetenser inför klinisk utvecklingsfas.

• Idogen samlar vetenskapliga rådgivare vid den vetenskapliga konferensen ISTH 2022 i London.

• Idogen har erhållit godkännande av regionala etikkommittéen för att genomföra klinisk fas I/IIa-studie inom

IDO 8-programmet för blödarsjuka vid Oslo Universitetssjukhus.

• En extra bolagsstämma 6 sep väljer Joakim Söderström till ny styrelseordförande och Niklas Wallet till ny

ledamot.

• Christina Herder utses till tf VD efter Anders Karlsson.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nyemission tillför Idogen netto 5,3 MKr efter emissionskostnader.
  • Idogen inbjuden av GJCF att delta i deras ”3rd Summit for NMOSD Tolerization”
  • Idogen kommer att pausa den kliniska prövningen inom IDO 8 programmet då bolaget i dagsläget saknar tillräckligt med kapital

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

 

Certified Advisor:
Vator Securities AB,

 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 12:04 CET.

 

Bolagets andra utvecklingsprogram, IDO T, är målet att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett ytterligare program, IDO AID, inriktar sig Idogen på att utveckla behandling av olika autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

 

Bifogat dokument