Idogen presenterar på Stora Aktiedagen 2 december, 2021

Anders Karlsson, VD på Idogen AB, presenterar bolaget samt ger en uppdatering av bolagets längst komna projekt – IDO 8 – för behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII.  Bolaget förbereder sig för klinisk prövning på patienter med Hemofili A samt accelererar bolagets andra projekt för cellterapi inom Transplantation, IDO T.

Presentationen live-sänds här med start kl. 11:00

Efter sändningen kommer uppdateringen även finnas tillgänglig på hemsidan: https://www.idogen.com/presentationer-och-intervjuer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument