Idogen presenterar bolagets teknologiplattform på vetenskaplig kongress

 

Idogen AB (publ) har bjudits in att presentera sin teknologiplattform för tolerogen cellterapi på den vetenskapliga kongressen 5th Antigen-Specific Immune Tolerance Summit den 27 januari, 2022. Detta årliga möte involverar ledande forskare inom området; alltifrån amerikanska universitet till representanter från såväl stora läkemedelsbolag som innovativa bioteknikföretag.

 

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för behandling av oönskad aktivering av immunförsvaret. Bolaget har under 2021 tagit stora steg framåt med sitt längst framskridna utvecklingsprogram, IDO 8, för behandling av patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som utvecklat antikroppar mot sin livsnödvändiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Nyligen lämnade bolaget in en ansökan om att genomföra en klinisk prövning med IDO 8 till svenska Läkemedelsverket och därefter en ny ansökan till den norska läkemedelsmyndigheten NoMA. Planen är – förutsatt ett godkännande – att studien ska starta under andra kvartalet 2022.

 

Åsa Schiött, Chief Scientific Officer (CSO) på Idogens, kommer under kongressen att presentera bolagets tekniska plattform och utvecklingsresa under temat ”A Novel Tolerogenic Dendritic Cell Platform with the Potential to Present the Antigen FVIII to Induce Tolerance Against FVIII in Hemophilia A Patients”.

 

”Vi är stolta över möjligheten att presentera vår innovativa teknologiplattform i sällskap med många auktoriteter inom området på denna internationella kongress. Det är ett viktigt erkännande av våra vetenskapliga landvinningar och visar på det stora intresset för att utnyttja möjligheten att skapa antigenspecifik tolerans vid behandling av en rad allvarliga tillstånd och sjukdomar”, säger Åsa Schiött, CSO på Idogen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB

Tel: +46 70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022                    kl 08.46 CET.

 

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument