Idogen offentliggör utfall i företrädesemission

REGULATORISK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

                                                                                                    
Styrelsen i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Idogens befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 28 januari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 17 februari 2020. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 88 procent och Idogen tillförs därmed 25,6 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför att Idogen kan slutföra de återstående prekliniska förberedelserna inför uppstart av kliniska studier för IDO 8 under H1 2021 samt fortsätta preklinisk utveckling av IDO T.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 16 mars 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 25,6 MSEK, motsvarande cirka 88 procent, varav 30 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 2 procent utan stöd av teckningsrätter och 56 procent av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen tillförs Idogen 25,6 MSEK före emissonskostnader, vilka beräknas uppgå till totalt 5 MSEK, och Bolagets aktiekapital ökar med 2 990 750,00 SEK från 3 394 407,31 SEK till 6 385 157,31 SEK. Antalet aktier ökar med 42 725 000 aktier från 48 491 533 aktier till 91 216 533 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 47 procent.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet IDOGEN BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 15, 2020. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 28 februari 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

VD Anders Karlsson kommenterar utfallet
”Vi är mycket nöjda över att Bolaget lyckats säkerställa tillräcklig finansiering för återstående prekliniska förberedelser inför uppstart av kliniska studier. Kapitaltillskottet möjliggör att vi kan genomföra uppskalning av tillverkning av vår läkemedelskandidat inför klinisk prövning samt slutföra prekliniska utvärderingsstudier. Jag ser med tillförsikt fram emot det kommande året då vi avser initiera kliniska studier för huvudprojektet IDO 8, samtidigt som vi fortsätter den prekliniska utvecklingen av IDO T.”

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Idogen i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com
 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Idogen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen har endast skett genom det prospekt som Idogen offentliggjorde den 28 februari 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Idogen har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bifogat dokument