Idogen offentliggör årsredovisning för 2022 med oren revisionsberättelse

REGULATORISK

 

Idogen AB (”Idogen”) har idag offentliggjort årsredovisningen för 2022. I kallelse till bolagsstämman som publicerats tidigare i dag har bolaget med punkten om likvidation om inte andra åtgärder för kapitalisering lyckas innan stämman 8 juni.

 

Idogens årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan https://www.idogen.com.

 

Idogen har i pressmeddelande från 28 april meddelat att frågan om likvidation kommer att läggas till som en beslutspunkt på stämman. Det innebär att Idogen därmed inte kommer att drivas med principen om fortsatt drift.

 

Revisionsberättelsen som avges blir med hänvisning till ovan därmed oren. Revisor skriver; ”Vi vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen, not 2 samt not 17 i årsredovisningen, som anger att de finansiella rapporterna har upprättats på annan grund än fortlevnadsprincipen. Vi har inte modifierat vårt uttalande i detta avseende.”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

 

Certified Advisor:
Vator Securities AB

 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl 09.41 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument