Idogen inleder samarbete med Karolinska Institutet i utvecklingen av tolerogena vaccin

Idogen har inlett samarbete med Karolinska institutet i utvecklingen av sin metod att omprogrammera humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler i syfte att hämma en immunreaktion. Benämningen ”tolerogent” kommer av att immunförsvaret efter Idogens behandling tolererar en vald sjukdomsrelaterad molekyl. Samarbetet innebär en förstärkning av bolagets utvecklingsarbete med humana celler och ett viktigt steg närmare behandling av blödarsjuka patienter som utvecklat faktor VIII-antikroppar.

Idogen har uppnått ”proof-of-principle” avseende transplantation vid diabetes typ I i djurmodell och även i provrörsförsök visat att dendritiska celler som behandlats kan hämma andra immuncellers reaktion. Bolaget befinner sig nu i ett skede där teknologin skall anpassas för människa. Samarbetet med Karolinska institutet avser den första delen av utvecklingen till ett tolerogent vaccin ‒ att omprogrammera vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler. Nästa steg innebär att i provrörsförsök undersöka hur man kan påverka dendritiska cellers förmåga att hämma en immunreaktion mot ett specifikt ämne. Därefter kommer behandlingens säkerhet och effekt att utvärderas i kliniska studier på blödarsjuka patienter som har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga faktor VIII-behandling.

”Jag är mycket glad att vi har ett samarbete med en världsledande forskargrupp inom Karolinska Institutet för utvecklingen av det första humana tolerogena vaccinet. Detta stärker vår kompetens inom forskning med humana celler, samtidigt som vi behåller IP-rättigheterna”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Inom Karolinska institutet bedrivs världsledande forskning på humana dendritiska celler. Inom forskargruppen finns stor erfarenhet och kunskap som Idogen kan dra nytta av i sitt vidare utvecklingsarbete. Forskargruppen har även tillgång till ett GMP-klassat laboratorium inriktat på produktion för cellterapi till kliniska studier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sort vita blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till patienten. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com