Idogen har erhållit godkännande av regionala etikkommittéen för att genomföra klinisk fas I/IIa-studie inom IDO 8-programmet för blödarsjuka vid Oslo Universitetssjukhus

REGULATORISK

 

Idogen AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit godkännande från norska REK (Regionale komiteer

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) i Oslo för att genomföra den kliniska fas I/IIa-studien av läkemedelskandidaten inom IDO 8-programmet för patienter som lider av blödarsjuka vilka har utvecklat antikroppar mot sin livsnödvändiga faktor VIII-behandling. Godkännandet innebär att studieaktiviteter kan påbörjas vid kliniken och att den första patienten kan komma att inkluderas i studien inom kort.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Idogen har nu erhållit godkännande från etikkommittéen i Oslo för att genomföra bolagets fas I/IIa-studie på blödarsjuka med läkemedelskandidaten ItolDC-028. Studien kommer att genomföras under ledning av professor och överläkare Pål Andre Holme. Inom kort kommer den första patienten att kunna screenas varpå det första steget i behandlingen kan genomföras.

 

”Efter intensiva förberedelser och stort engagemang vid vårt norska prövningscenter är vi nu redo att inleda rekryteringen av patienter till fas I/II-studien av vår första läkemedelskandidat, ItolDC-028. Steget in i klinisk fas är den viktigaste milstolpen hittills i utvecklingen av vår unika cellterapi, att ta fram en produkt som kan behandla eller förhindra utvecklingen av antikroppar mot den viktiga behandlingen med koagulationsfaktor VIII (FVIII)”, säger Hanjing Xie, CMO i Idogen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 37 47 156

E-post: christina.herder@idogen.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2022 kl. 08.02 CEST.

 

Certified Advisor:

Vator Securities AB

 

Idogens (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) unika teknologiplattform möjliggör utveckling av olika tolerogena cellterapier med potential att återupprätta immunförsvarets tolerans för att motverka dess angrepp mot t ex biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad. Bolagets längst framskridna program IDO 8 syftar till att behandla blödarsjuka patienter som utvecklat en oönskad immunrespons mot sin läkemedelsbehandling. Idogen har, som tidigare meddelats, fått godkännande från de svenska och norska läkemedelsmyndigheterna att genomföra den första kliniska fas I/IIa-studien med sin läkemedelskandidat inom IDO 8-programmet i patienter med svår blödarsjuka, s.k hemofili.

Bolagets andra utvecklingsprogram, IDO T, är målet att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett ytterligare program, IDO AID, inriktar sig Idogen på att utveckla behandling av olika autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Bifogat dokument