Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sina tolerogena cellterapier

REGULATORISK


Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att bolaget beslutat förlänga och bredda det prekliniska utvecklingsprogrammet för sina tolerogena cellterapier. Idogen har etablerat en förbättrad utvärderingsmodell för att dokumentera effekten på humana immunceller i laboratoriemiljö. Baserat på denna utvärderingsmodell har bolaget nyligen avslutat analyser av den nuvarande behandlingsmetoden där zebularin ingår som en delkomponent. Resultaten visar att behandlingen inte ger den effekt som de prekliniska försöken indikerade. Bolaget breddar därför det prekliniska programmet genom att utvärdera ett antal potentiella metoder. Detta medför att proof of concept-studien för IDO T förlängs, liksom vissa aktiviteter kopplade till IDO 8 och IDO AID. I dagsläget bedömer bolaget att starten av kliniska studier för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader jämfört med vad som tidigare kommunicerats.

Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppseget respektive främmande. Goda resultat har uppnåtts i tidigare prekliniska försök med Idogens nuvarande teknologi där zebularin ingår som en delkomponent. Bolagets preliminära tolkning av nya analyser baserade på den förfinade utvärderingsmodellen är dock att de tidigare resultaten inte är relaterade till en önskad tolerogen effekt. En vidare konfirmering av den befintliga teknologin pågår. Bolaget har samtidigt inlett en utvärdering av ett antal potentiella tidigare identifierade teknologier – baserade på andra substanser än zebularin – för att påverka dendritceller på ett sätt som gör att kroppens immunförsvar lär sig att tolerera läkemedel och kroppsegna celler. Effekten av ett antal av dessa potentiella metoder kommer därför utvärderas innan det slutliga valet görs inför den fortsatta utvecklingen av cellterapin. Den pågående utvärderingen beräknas leda till att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T

”Den nyutvecklade utvärderingsmetoden ger oss möjlighet att med bättre precision dokumentera effekten av olika metoder för att påverka immunceller inför ett slutligt val om vilken som är den mest lämpade för vår tolerogena cellterapi. På så sätt skapas ett solidare underlag inför starten av framtida kliniska prövningar men får konsekvensen att vi riskerar sex månaders försening av starten av kliniska studier”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument