Idogen fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

REGULATORISK

Styrelsen i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 12 maj 2020 ska vara den 28 maj 2020.

Årsstämman i Idogen beslutade den 12 maj 2020 om sammanläggning av aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen i Idogen har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 28 maj 2020. Sista dag för handel i Idogens aktie före sammanläggningen är den 26 maj 2020 och första dag för handel i Idogens aktie efter sammanläggningen är den 27 maj 2020.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till totalt 9 121 654 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,70 kronor. Till följd av sammanläggningen kommer Idogens aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 27 maj 2020 handlas Idogens aktie med den nya ISIN-koden SE0014428561.

För genomförandet av sammanläggningen har en av Bolagets större aktieägare, Hans-Olov Sjögren, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med tio (10), vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten. I dessa utjämningsaktier kommer även de sju (7) aktier att ingå som tecknats av Erik Penser Bank AB (publ) i enlighet med beslut vid årsstämman den 12 maj 2020. Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument