Idogen erhåller utbetalning om EUR 0,55 miljoner från Horizon 2020

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, beslutat att genomföra ytterligare en delbetalning inom ramarna för det finansieringsstöd som bolaget beviljades år 2017. Betalningen om EUR 0,55 miljoner har nu utbetalats ut till Idogen och ska användas för att delfinansiera den fortsatta utvecklingen av Idogens cellterapiprojekt IDO 8 för behandling av patienter med blödarsjuka (hemofili A) som utvecklat antikroppar mot Faktor VIII-behandling.

Totalt har Idogen beviljats EUR 2,9 miljoner i forsknings- och utvecklingsbidrag från EU-programmet Horizon 2020. En paus gjordes av utbetalningarna under utvecklingsarbetet med en ny effektivare toleransinducerare. En avslutande utbetalning om EUR 0,75 miljoner väntas därefter under första halvåret 2021. Idogen planerar att initiera den första kliniska studien av IDO 8 på patienter med hemofili A under första halvåret 2021. Utbetalningen från Horizon 2020 är inräknad i den bedömning som gjorts om att nuvarande kassa efter genomförd företrädesemission kommer att räcka till början av kvartal 3 2021.

Utbetalningen av ytterligare en del av finansieringsstödet från Horizon 2020 speglar de framsteg vi gör i vårt unika cellterapiprojekt IDO 8 och stärker oss både vetenskapligt och finansiellt i det fortsatta arbetet med att förbereda den första studien på patienter med blödarsjuka”, säger Idogens vd, Anders Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument