Idogen deltar i projekt om avancerade terapiläkemedel

Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att bolaget deltar i ett Swelife‑projekt om avancerade terapiläkemedel (ATMP). Projektet är ett delprojekt inom Swelife‑ATMP och inriktar sig på affärsutveckling inom ATMP‑området. Ett särskilt fokus läggs på hälsoekonomi och värdebaserad hälsovård. Genom att identifiera hinder och möjligheter är förhoppningen att projektet kommer att underlätta för fler avancerade terapiläkemedel att nå marknaden och därigenom göra nytta för patienterna. Förutom Idogen deltar både aktörer inom akademin såväl som stora läkemedelsbolag.

ATMP har potentialen att etablera nya behandlingar, baserade på celler, vävnader eller gener, som kan motverka eller till och med bota tillstånd som tidigare inte kunnat botas. Dessa behandlingar medför också stora möjligheter att reparera, återskapa eller ersätta vävnad.

Projektet, som har fått namnet “Business development within the ATMP area based on health economics, value-based health care and the available infrastructures within Sweden”, kommer att pågå under totalt 1,5 år mellan 2018 till 2020. Bland partners i projektet finns förutom Idogen, Novartis, Pfizer, Nextcell Pharma, CellProtect Nordic Pharmaceuticals, RISE, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, LIF, Västerbotten läns landsting, Region Örebro, Akademiska sjukhuset, Region Skåne och IHE.

Projektet syftar till att främja utvecklingen av ATMP-projekt med ökad nytta för patienterna. Målet är även att göra Sverige mer attraktivt inom ATMP-området ur ett internationellt perspektiv vid utveckling, kliniska studier och produktion.

I projektet inrättas fyra arbetsgrupper med fyra fokusområden. Den första gruppen omfattar regulatoriska aspekter, rättigheter och tillstånd. En andra grupp riktar in sig på kostnader, pris och ersättningsmodeller. Affärsutveckling eller andra ekonomiskt hållbara betalningsmodeller bearbetas i en tredje grupp. Den sista gruppen i projektet belyser införandet av ATMP i vården. Dessutom kommer projektet även att titta på hur man arbetar med ATMP i andra länder och kartlägga vilka intressenter som finns. 

Swelife är en organisation som bidrar till att accelerera innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta. Genom att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso‑ och sjukvård är målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

För mer information om projektet se: https://swelife.se/2018/11/13/nytt-projekt-greppar-om-de-avancerade-terapilakemedlens-halsoekonomiska-utmaningar/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument