Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi

Idogen har ingått avtal med Medicon Village om användning av lokaler för renrumsarbete och produktion utformade i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP, Good Manufacturing Practice). Arbetet med att utveckla läkemedelstillverkningen för produktion av tolerogent vaccin till kommande prekliniska säkerhetsstudier och kliniska studier påbörjas nu.

Idogens beslut att själva producera det tolerogena vaccinet istället för hos externt kontraktstillverkningsbolag, grundar sig på en analys som visar att kostnaderna är neutrala, men både kunskap, kompetens och logistik förbättras. Det beror främst på att anpassade produktionslokaler finns tillgängliga, vilket annars leder till mycket stora investeringar. Tillverkning i egen regi har logistiska fördelar i kliniska studier där produktion kan behöva ske utan fördröjning och vid behov. Dessutom bibehålls viktiga kunskaper och erfarenheter inom företaget. Bidragande till beslutet har vid sidan av kostnadseffektiva lokaler, varit den tillgängliga kompetens och erfarenhet av tillverkning som finns inom Idogen. Beslutet ansluter dessutom väl till det övergripande arbete som sker regionalt för att skapa ett cell- och genterapicentrum för universitet, industri och sjukvård, där Region Skåne och Lunds Universitet spelar viktiga roller.

”De största fördelarna med att tillverka vårt tolerogena vaccin i egen regi är att vi har kontroll över alla delar av utvecklingen och styr över tillverkningsprocessen tidsmässigt ‒ samtidigt behåller vi kompetensen inom företaget. Vår kostnadsanalys visade också att egen produktion av våra produkter är kostnadseffektiv jämfört med att utnyttja kontraktstillverkare, även om man avgränsar till de första kliniska studierna”, kommenterar CTO Dennis Henriksen.

Avtalet om lokaler för GMP-tillverkning är en central milstolpe i vår utvecklingsplan. Att behålla kompetensen inom tillverkning av vår produkt är viktigt för vår långsiktiga framgång och det är framförallt därför vi väljer att producera i egen regi. Avtalet innebär att vi följer tidplanen med start av klinisk studie under 2018.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017. 

Bifogat dokument