Idogen AB uppdaterar kring bolagets Q1 rapport samt nyckelprojekt

Anders Karlsson, vd på Idogen AB, besöker analytikern Filip Einarsson i Redeye Studio i samband med Q1 rapporten och uppdaterar kring bolagets nyckelaktiviteter. Fokus i intervjun är bolagets planerade first-in-human-studie (FIH) för IDO 8, behandling av svårt blödarsjuka patienter med behandlingssvikt vid Faktor VIII-behandling samt bolagets andra prioriterade utvecklingsprojekt, IDO T med indikation organtransplantation.

Intervjun finns tillgänglig här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2021.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument