Idogen AB offentliggör prospekt

REGULATORISK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 20 november – 5 december 2018. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna aktier.  


Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Idogen har upprättat ett prospekt med anledning av den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 17 oktober 2018 och som godkändes vid extra bolagsstämma den 5 november 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.idogen.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (http://www.arctic.com/secse). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (http://www.fi.se). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77 Stockholm.

Den som på avstämningsdagen den 14 november 2018 är registrerad som aktieägare i Idogen har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper 20 november – 5 december 2018. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs Idogen cirka 48,5 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,5 MSEK. Vissa långsiktiga investerare ingår i en s.k. toppgaranti vilken avser utrymmet mellan 58,6 procent upp till 80,0 procent, motsvarande 13,0 MSEK av företrädesemissionen. Resterande garanter ingår i en s.k. bottengaranti som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till 58,6 procent, motsvarande 33,4 MSEK av företrädesemissionen. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent av företrädesemissionen, och har erhållits från Mikael Lönn och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare.


Investerarträffar
där Idogens vd Lars Hedbys presenterar Bolaget 

Aktiekvällen i Lund

Datum och tid: torsdagen den 15 november 2018, kl. 18:00 – 18:30

Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund 

Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, http://www.aktiespararna.se               


Arctic Securities
, lunchpresentation 

Datum och tid: torsdagen den 22 november 2018, kl. 12:00 – 13:00

Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm

Förtäring: Lunch serveras

Anmälan: Via e-post till invitation.sweden@arctic.com, v.g. ange namn och kontaktuppgifter


Stora aktiedagen i Stockholm

Datum och tid: måndagen den 26 november 2018, kl. 11:20 – 11:50 

Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 

Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, http://www.aktiespararna.se 


Tidplan för företrädesemissionen

20 november – 5 december 2018 Teckningsperiod
20 november – 3 december 2018 Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
20 november 2018 (tillsvidare) Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen
Omkring 11 december 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen


”Den förestående företrädesemissionen har potential att markant stärka Idogens möjligheter att bli en framgångsrik och betydande aktör på den snabbväxande cellterapimarknaden. Likviden från företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att ta Idogens huvudprojekt IDO 8 fram till starten av kliniska studier och att föra det prekliniska arbetet för IDO T och IDO AID till nästa nivå. Vi har nyligen breddat Bolagets projektportfölj till att även innefatta autoimmuna sjukdomar och i slutet av september beviljades Idogens första produktkandidat IDO 8 särläkemedelsstatus i USA, vilket är ett viktigt värdehöjande steg. Genom kapitalanskaffningen får Idogen dessutom nya investerare som avser att vara med långsiktigt”
, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.


Rådgivare

Finansiell rådgivare till Idogen i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till Idogen är Setterwalls Advokatbyrå AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Framåtriktade uttalanden
 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Bifogat dokument